Lördag

Lika job­bigt som jag tyc­ker det är att åka upp till Olofström, lika roligt tyc­ker jag det är att vara hem­ma igen.

Igår kväll var lite små­stres­sig, var hem­ma vid 19-tiden och pas­sa­de på att tvät­ta lite av vec­kans tvätt. Hin­ner ju inte uppe i Olofström eftersom jag för till­fäl­let job­bar 50 timmar/vecka. Men det hann jag med ändå, och klä­der­na fick hänga och tor­ka klart i min lägen­het.

I mor­se var jag på ViktVäk­tar­na för att ta reda på den gång­na vec­kans resul­tat och lyss­na lite på kon­su­len­ten och övri­ga kurs­kam­ra­ter. Jag hade gått ner 1,9 kg, vil­ket var skönt efter att ha gått upp de senas­te vec­kor­na, och i syn­ner­het över som­ma­ren. Kanske har jag kom­mit igång igen? Quick-programmet har hjälpt ock­så, skall köra på det i två vec­kor till, även om det ibland är så otro­ligt myc­ket att äta att jag kän­ner mig sprick­fär­dig. Den som tror att man bara får äta pyt­te­li­te mat när man går på ViktVäk­tar­na har fel…

Vi fick ock­så någ­ra paket 1½ Points som hade kort håll­bar­hets­da­tum, och vars två paket Fraiche från ViktVäk­tar­na, en natu­rell och en med örter. Får väl hit­ta på något att använ­da dem till, de fun­ge­rar gans­ka bra att göra goda och mag­ra såser på.

Efter ViktVäk­tar­na skul­le jag till Svensk Kas­sa­ser­vice för att lösa in en PG-utbetalning, men eftersom de inte öpp­nat än så gick jag till Espres­so House och köp­te en stor lätt­lat­te och en grov sco­nes. Det var smar­rigt som vi säger här nere i Mal­mö.

Efter SK tänk­te jag hand­la skor, men den skon jag vil­le ha var slut i min stor­lek i Ecco-butiken på Gus­tav, så jag gick iväg till Ecco-butiken vid Tri­ang­eln istäl­let, och de hade min stor­lek (köper ald­rig and­ra skor än Ecco — dels för att de i prin­cip all­tid har min stor­lek, och dels för att det är jäk­ligt håll­ba­ra skor). Ett par skor och sko­kräm rika­re och 1.108:- fat­ti­ga­re gick jag nöjd vida­re till Ica Super­mar­ket (usch) vid Möl­le­vångs­tor­get för att häm­ta ut lite paket.

När jag kom hem igen var jag nöjd med att ha kla­rat av alla mål jag satt upp för hel­gen, så nu har jag en mas­sa tid över för nöjen och vad som än kan dyka upp.

Vil­ket det just gjor­de, skall köra upp med Fritz till Dal­by Söder­skog Natio­nal­park. Har nog ald­rig varit där, men det blir nog trev­ligt.