Kategorier
Okategoriserat

Höst?

Nu har det bli­vit höst igen.

Eller åtminsto­ne kal­lar jag det för höst. SMHI defi­ni­e­rar tyd­li­gen hös­ten som när dyg­nets medel­tem­pe­ra­tur lig­ger under 10° fle­ra dagar i rad. Min egen defi­ni­tion på höst är när utand­nings­luf­ten kon­den­se­ras till ett vitt moln fram­för ansik­tet, det känns så pass kallt att man kän­ner sig tvung­en att knäp­pa jac­kan helt upp till hal­sen när man är ute, och när det bli­vit mörkt ute vid 19.30.

Är det då så dåligt med höst?

Nej, det tyc­ker jag inte. Jag gil­lar att det är lite mör­ka­re ute (jag gil­lar iofs samt­li­ga års­ti­der — så länge jag inte behö­ver gå ut i isan­de kallt häll­regn som på något sätt lyc­kas fär­das vågrätt längs mar­ken) även om jag för till­fäl­let nog hade före­dra­git lite lju­sa­re kväl­lar så att jag kun­nat gå ut och gå i sko­gar­na här uppe. Det är ju nu bara 2 vec­kor kvar (nåja, kor­ta­re, för tors­da­gen den 30 sep­tem­ber vid den här tiden hop­pas jag på att jag är hem­ma, har pac­kat upp och äter något gott för att fira att mitt upp­drag i Olofström änt­li­gen är slut och jag inte läng­re behö­ver åka hit och dit som en jojo.

Nu skall jag hem och laga fisk­sop­pa med pota­tis­kom­pott, det är nog det enda jag giter laga idag…