Kategorier
Okategoriserat

Subway — släng dig i väggen!

Idag test­ade jag ett (för mig) nytt lunch­stäl­le här i Olofström – Piz­za­bo­den. När jag kom in där så le­ta­de jag lite ef­ter en lis­ta över da­gens rät­ter, men hit­tade ing­en. Så jag tog me­nyn istäl­let och såg vad de hade. Piz­za vil­le jag inte ha för att det var för fett, så jag frå­ga­de vad han hade för ke­bab (hit­ta­de dem inte i me­nyn). Han re­kom­men­de­ra­de en ke­bab­rulle, vil­ket jag tyck­te lät gott, så jag tog en så­dan, med Ram­lö­sa och lite pizza­sallad. När jag fick ke­bab­rul­len, så ga­pa­de jag stort. Om du tän­ker dig en van­lig pizza­bot­ten, ba­kad tills den är fär­dig med inte knap­rig, på vil­ken det fyllts mass­vis med sal­lad, tomat, gur­ka, ke­bab­kött (rik­tigt så­dant och inte form­pres­sad kött­färs!) och lite sås, rul­lar ihop och vi­rar in i alu­mi­ni­um­fo­lie. Kan du se den fram­för dig? Nej, det tror jag inte att du kan. Den var lite drygt 10 cm i dia­meter, och lite drygt 40 cm lång. Jag käm­pade en stund med den, och lycka­des till slut äta upp allti­hop (nåja, jag tap­pa­de en del på tall­ri­ken…). Mätt och be­lå­ten gick jag däri­från till­ba­ka till Vol­vo IT. Ef­ter en li­ten stund (hade väl kom­mit halv­vägs till­baka) så in­såg jag med fasa att det jag just stop­pat i mig an­tag­li­gen var värt 7000 points! Det var nå­gra år sen jag var så mätt, och jag kom­mer an­tag­li­gen al­drig att äta en så­dan igen, men jag är nöjd med pres­ta­tion­en, och det var ju fak­tiskt gott. Jag tog med mig en meny däri­från, jag såg att de har oli­ka sal­la­der ock­så som jag tänk­te tes­ta. En piz­za skall jag ock­så äta där nån gång (om någ­ra veckor/nån må­nad), det var ju fak­tiskt gott och bil­ligt där, och bil­lig mat lär jag behö­va äta en del med tan­ke på vad det kos­tar att äta ute på res­tau­rang två gång­er per dag hela vec­kan… Nu skall jag bege mig iväg häri­från och chec­ka in på ho­tel­let.