Kategorier
Okategoriserat

Sidan 23

  1. Ta den bok som lig­ger när­mast.
  2. Öpp­na bo­ken på si­dan 23.
  3. Leta upp den fem­te me­ning­en.
  4. Pub­li­ce­ra tex­ten i me­ning­en på din blog till­sam­mans med des­sa in­struk­tio­ner.

Gradu­al­ly fun­c­tions blur­red.