Kategorier
Okategoriserat

Påskafton

Igår blev det påsk­mid­dag. Efter­som vi alli­hop (jag, Fritz och Mår­ten) var lite tröt­ta på tra­di­tio­nell påsk­mat, och dess­utom hade pra­tat om att äta in­disk mat ett tag, så pas­sade vi på att laga in­disk mat istäl­let och ha en slags in­disk påsk­af­ton.

Jag och Fritz träf­fades vid Malmö­par­ken vid 12-tiden och begav oss till en av de ara­bis­ka bu­ti­ker­na vid Mölle­vångs­tor­get och hand­lade lin­ser och kryd­dor. Där­ef­ter gick vi till den ki­ne­sis­ka bu­tik som lig­ger längs ena lång­si­dan på tor­get (de har mas­sor med bil­liga och fär­ska kryd­dor, bl.a. thai­ländsk ba­sili­ka – min fa­vo­rit) och hand­lade lite mer där (färsk kori­an­der bl.a.). Vi av­slu­ta­de vår shop­ping­tur på Coffee­house by Geor­ge, där var­ken jag eller Fritz hade ätit fö­rut. De har gott kaf­fe, och till skill­nad från alla an­dra kafé­er i Mal­mö, så har de inte ko­pie­rat Espres­so Houses ba­gels utan har egna ba­guet­ter med väl­digt god fyll­ning. Re­kom­men­de­ras om man vill ha lite om­väx­ling från Espres­so House.

Väl hem­ma hos Fritz igen för­be­red­de vi en del sa­ker. Jag bör­ja­de baka Naan, och Fritz bör­ja­de koka mjölk för att göra ost till Ras malai. Av 2 li­ter mjölk blev det en lite drygt knyt­nävs­stor boll med ost.

När det­ta var fär­digt gav vi oss ut till Fol­kets Park, där vi möt­te upp med Mår­ten och åkte deras nya pa­ri­ser­hjul. Det är hö­gre än det gam­la, och man har en för­träff­lig ut­sikt över Mal­mö med om­nejd. Det går att se hela vä­gen till Lund när man är högst upp. Efter pa­ri­ser­hjul­åk­tu­ren be­gav vi oss ut på vand­ring i Mal­mö för att byg­ga upp apti­ten. Fol­kets Park -> runt Pil­damms­par­ken -> till­ba­ka till Fol­kets Park -> hem till Fritz.

Väl hem­ma hos Fritz bör­ja­de vi göra de sista rätt­erna. Vi bör­jade med Ghost do pia­za, som är en rätt med lamm (eller an­nat kött) och mas­sor med lök som man till­sät­ter till rät­ten två gång­er, först hack­ade in­nan rät­ten skall in i ugnen, och sen i ring­ar när rät­ten har stått i ugnen en stund.

Där­ef­ter gjor­de vi fär­digt Khe­e­re ka rai­ta, en yog­hurt med gur­ka, to­mat, myn­ta och lite an­dra kryd­dor. Här­näst kom Kachoo­mar, en sal­lad med to­mat, gur­ka, lök, grön chi­li och lite kryd­dor. Sen var det dags för Cha­na dal, en god och lätt­la­gad lins­curry. Sist var det dags att baka ut och gräd­da Naan-bröden.

All­ting blev jät­te­gott. Vi tyck­te där­emot att yog­hur­ten till rai­tan bor­de ha stått och run­nit av lite in­nan, den blev lite lös. An­nars blev vi ohygg­ligt mät­ta.

Kväl­len av­slu­ta­des med Te masa­la, te med lite oli­ka kryd­dor och mjölk, och där­ef­ter lite cho­klad och whi­sky fram­för fil­men Dik­ta­torn (av och med Char­lie Chaplin).

I allt var det en trev­lig dag. Vi la­ga­de mat stör­re de­len av da­gen (in­disk mat tar tid att laga, i syn­ner­het när man gör fle­ra rät­ter – och det är värt det), åt gan­ska fort (re­la­tivt sett jäm­fört med hur lång tid det tog att la­ga all­ting), och det var inte så dyrt som man skul­le kun­na tro hel­ler. 150:- per per­son räk­na­de vi ut att det blev.