Kategorier
Okategoriserat

Bugg som kraschar IE

Idag när jag satt och änd­rade lite i min blog, både struk­tur- och layout­mäs­sigt, så hit­tade jag en bugg i IE. Even­tuellt är det en gam­mal bugg, men det är en bugg som var­ken jag eller Peter kän­de till.

Bug­gen upp­står när man an­ger att ele­ment med se­lek­torn :first-letter har en margin-left, det finns en bak­grunds­färg (even­tuellt med bak­grunds­bild ock­så) på det om­slu­tan­de ele­men­tet, samt att man har en <strong>.

Ett exem­pel är:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>IE-crash</title>
<style type="text/css">
.crashdiv { background: #ddd; }
.crashdiv p:first-letter { margin-left: 1em; }
</style>
</head>
<body>
<div class="crashdiv">
<p><strong>Crash</strong></p>
</div>
</body>
</html>

Blädd­rings­bart ex­em­pel finns här.

Nå­gon mer som har rå­kat ut för det här? Nå­got tips om en work-around? (Dvs utan att ta bort sty­cke­in­drag och fet­stil.)