Kategorier
Okategoriserat

Veckans resultat

Var inte på Viktväk­tar­na och väg­de mig i för­ra vec­kan.

Hade dåligt sam­ve­te över vec­kan som gått då, så jag bestäm­de mig för att inte gå och väga mig.

Idag gick jag dock och väg­de mig. Hade bara gått ner 1 hg, vil­ket får mig att tro att mitt dåli­ga sam­ve­te för­ra vec­kan var befo­gat.

Men 1 hg är bätt­re än ing­et, och betyd­ligt myc­ket bätt­re än att ha gått upp, så jag har bestämt mig för att vara glad för det lil­la, och att se till att skö­ta mig och föl­ja pro­gram­met res­ten av vec­kan. Iaf så gott det går… Det är inte all­tid man har tid på kväl­lar­na att laga mat för res­ten av vec­kan, men man får göra det bäs­ta av situ­a­tio­nen.

Dagens lunch köp­tes från McDo­nalds, och blev en 6‑pack Chic­ken McNug­gets med sal­lad istäl­let för pom­mes, senaps­sås och en chee­se­bur­gage. Allt i allt blev det 14 points (6 + 1,5 + 6,5), vil­ket pas­sar gans­ka bra ihop med min kost­pla­ne­ring.

Fun­de­ra­de lite på om jag skul­le ta och doku­men­te­ra allt jag äter en vec­ka här i min blog, mest för att ha något att se till­ba­ka på själv. Skall bör­ja imor­gon (om jag kom­mer ihåg det).

Vec­kans sta­tus­rap­port blir att jag har gått ner 28,3 kg (17,38%).