Kategorier
Okategoriserat

Scream!

Igår blev min nya scream-förbindelse leve­re­rad!


Leve­ran­sen märk­tes genom att min site helt plöts­ligt inte gick att nå någon gång på för­mid­da­gen… Så när jag väl kun­de gå från mitt jobb hade jag gans­ka bråt­tom hem för att kopp­la in det nya mode­met.

Det förs­ta jag gjor­de var att häm­ta hem en LiveCD från en Gentoo-spegel i Fin­land. ISO-filen var på lite drygt 565 MB, och över­fö­rings­has­tig­he­ten kom upp i 700 – 750 KB/s. Helt klart god­känt tyc­ker jag. Den gam­la medel­has­tig­he­ten hade varit 200 – 280 KB/s.

Vida­re tes­ter visa­de att nor­mal sur­f­ning egent­li­gen inte hade någon direkt skill­nad has­tig­hets­mäs­sigt (web­fi­ler är gene­rellt för små för att en hög över­fö­rings­has­tig­het skall ha någon märk­bar skill­nad (såvi­da man inte kom­mer från en lång­sam modem­kopp­ling så klart)). Ström­man­de medi­er där­e­mot fick en trev­lig skill­nad. Lite snab­ba­re än min gam­la för­bin­del­se. Inte för att jag lyss­nar på ström­man­de medi­er sär­skillt ofta (för­u­tom en viss radi­osta­tion ute på nätet), men det kanske kom­mer att änd­ras?