Kategorier
Okategoriserat

På väg till jobbet

Idag var jag lite sen till job­bet (som van­ligt). Det var rätt kallt idag, men klart och friskt, och solen strå­lar. När väd­ret är så här i Mal­mö, så vet man att våren är på väg (under december/januari har vi näs­tan ing­en sol alls, inte så att man mär­ker av den iaf).

Utan­för en av sido­in­gång­ar­na till Fol­kets Park såg jag Fritz pas­se­ra för­bi mot Söder­värn, men jag var för långt från ingång­en så jag tyck­te att det inte var lönt att ropa på honom. Var dess­utom inte helt säker på att det var han för­rän det var för sent.

När jag kom gåen­de på Malm­borgs­ga­tan mel­lan Han­sa Com­pagni­et och Han­sa Gal­le­ri­an, så såg jag 3 män­ni­skor, 2 tje­jer och en kil­le, stå och röka på Stadt Ham­burg­ga­tan. De ver­ka­de pre­cis ha rökt fär­digt, för den ena av tje­jer­na gick in genom den sido­dörr utan­för vil­ken de hade stått.

Innan den and­ra tje­jen gick in, böj­de hon sig ner och räck­te fram han­den mot kil­lens skrev. Till min sto­ra för­vå­ning så nöj­de hon sig inte med det, utan fort­sat­te köra in armen mel­lan kil­lens ben, och lyf­te till slut upp honom och bar in honom i huset.

Det tog mig någ­ra ögon­blick att inse att det var en påklädd mannekin-docka som hon hade lyft upp, och att det var varu­in­ta­get till en av kläd­bu­ti­ker­na i Han­sa Gal­le­ri­an. Men det såg så roligt att det nog kom­mer att sit­ta fast i min­net hela vec­kan.

Det är kul att mär­ka att det fort­fa­ran­de finns saker som kan över­ras­ka en.