Kategorier
Okategoriserat

Uppskjuten Australienresa

Min sys­ter Catja ring­de pre­cis från Bris­ba­ne.

Hon hade gans­ka nyli­gen kom­mit hem från job­bet, och skul­le för­sö­ka hål­la sig vaken så länge som möj­ligt eftersom hon skul­le job­ba natt imor­gon. Lite slit­samt i läng­den att job­ba ömsom natt, ömsom dag, utan någon egent­lig ”down time” emel­lan.

Fick ock­så med­de­la att jag antag­li­gen inte skul­le ha råd att åka och besö­ka dem i som­mar. Det kos­tar ju en smär­re för­mö­gen­het att åka tur och retur till Austra­li­en. De pri­ser jag sett lig­ger på mel­lan 12 – 15.000 kro­nor, och sen skall man ju ha lite fick­peng­ar ock­så. Bara åka dit utan att ha råd att hit­ta på något är inte roligt ju… Men som hon sade så tän­ker de inte flyt­ta från Austra­li­en än på någ­ra år, så jag får spa­ra ihop peng­ar till att resa näs­ta år istäl­let.

Det­ta är led­samt, såg verk­li­gen fram emot att häl­sa på min sys­ter och hen­nes man, spe­ci­ellt med tan­ke på allt trev­ligt de berät­tar om sta­den och lan­det 🙂