Kategorier
Okategoriserat

Rengöring

Har idag gjort en grund­lig ren­gö­ring av filt­ret.


Antag­li­gen så skall man inte alls göra som jag gjor­de (tog en ny tand­bors­te, skrub­ba­de bort alger och annat både in- och utvän­digt från pump­hu­set, skölj­de av filt­ret grund­ligt och länge så att allt mög som satt i det för­svann), men jag tror att det behöv­des. Tog ock­så bort lite alger från väx­ter­na (även om jag inte fick bort allt), hop­pas att res­ten skall för­svin­na av sig själv eller bli uppät­na av mina Otocinclus-malar. Sen jag bör­ja­de mata mind­re (mata­de för myc­ket för­ut) så har både anta­let alger och anta­let snäc­kor mins­kat.

Jag tror ock­så att jag bor­de inve­ste­ra i ett annat fil­ter, kanske ett externt sådant, eller ett luft­dri­vet fil­ter (det är ju trots allt bara ett 30-liters akva­ri­um). Skall se vad det finns för alter­na­tiv.

Nån gång när­ma­re som­ma­ren hade jag tänkt skaf­fa mig ett stör­re akva­ri­um, och då är det väl bäst att ha ett externt fil­ter. Bor­de nog köpa en bätt­re möbel då ock­så, samt för­mod­li­gen möble­ra runt i var­dags­rum­met så att jag får en bätt­re pla­ce­ring av akva­ri­et. Fast stäl­let det står på nu (bred­vid en dörr­öpp­ning till köket — bra pla­ce­ring med tan­ke på när­he­ten till avlopp/dålig pla­ce­ring med tan­ke på att man går för­bi där ibland och stör fis­kar­na) är en bra pla­ce­ring, man ser det från sof­fan. Vi får se hur jag gör…