Tillbaka till jobbet

Efter en totalt miss­lyc­kad mor­gon, som bestod av att örat på en kopp inne­hål­lan­des varm cho­klad loss­na­de på två stäl­len, så att mug­gen, inklu­si­ve varm cho­klad, for i skriv­bor­det och spill­de ut hela sitt inne­håll över dels mina byx­or, dels mitt tan­gent­bord och dels alla pap­per som låg på mitt skriv­bord, så att allt blev helt genom­dränk av cho­klad… Och det­ta pre­cis innan jag skul­le gå hem­i­från. Lite smått stres­sad bör­ja­de jag rän­na fram och till­ba­ka mel­lan vas­ken i köket och skriv­bor­det för att för­sö­ka mop­pa upp havet av nu kall cho­klad mitt skriv­bord bada­de i. Det hela blev inte bätt­re av att jag mås­te rota fram ett par nya och tor­ra byx­or ur göm­mor­na i sov­rum­met.

Nu efteråt får jag säga att mitt skriv­bord (som nu inte har lika många pap­pers­hö­gar på sig som tidi­ga­re i mor­se) fak­tiskt ser lite bätt­re och mer stä­dat ut, och att jag nog, för fram­ti­da refe­rens, bor­de se till att ha mind­re eller inga pap­pers­hö­gar alls på skriv­bor­det, utan slänga eller sät­ta in pappre­na i pär­mar eller vad jag nu hade tänkt göra med alla pap­per när jag får dem eftersom jag inte släng­er dem på en gång…

Får väl ta mig en kopp varm cho­klad här på job­bet istäl­let, och hop­pas på att jag har bätt­re tur med den här mug­gen…

Ett svar på ”Tillbaka till jobbet”

  1. Effek­ter

    I går skrev jag om min mor­gon, med en kopp varm cho­klad som for i bor­det med all värl­dens fart. Idag när jag skul­le star­ta min dator upp­täck­te jag effek­ter­na av vad som hänt: Mitt tan­gent­bord skri­ver siff­ror på måfå.…

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.