Scream: Status

”Din order är mot­ta­gen men har ännu ej hun­nit behand­las.”

Lite trist, spe­ci­ellt med tan­ke på att de av mina vän­ner som beställ­de det sam­ti­digt som mig alli­hop har fått det leve­re­rat…

Tänk om Bostream kun­de skaf­fa sig lite mer per­so­nal så att de kun­de bli lite serice min­ded