Öresund runt

Går­da­gens Öresund runt-resa var… ovan­lig.

Mim­sa och jag lyc­ka­des väc­ka Ellen, som av någon anled­ning gått och lagt sig kl 7, så han fick väl bara en 5 tim­mars sömn. Efter myc­ket gäs­pan­de och en under­lig vari­ant av fala­fel (dock utan fala­fel­bul­lar) fick vi honom änt­li­gen med oss.

Till Helsing­borg hit­ta­de vi, trots att den enda skyl­ten till Helsing­borg fanns någon­stans i Mal­mö (tyc­ker det är under­ligt att det inte finns en endas­te skylt på hela vägen till Helsing­borg… Skylt num­mer två fanns lite drygt 10 km från Helsing­borg).

Vi häm­ta­de upp Äpa, åkte över till Helsing­ør och tog oss in på Lou­i­si­a­nas par­ke­ring, bara för att upp­täc­ka att kloc­kan var på tok för myc­ket för att vi skul­le hin­na gå in där, så vi kör­de vida­re på Strand­vej mot Köpen­hamn. Efter att ha kört ett tag, kom vi fram till en stad som vi kom fram till het­te Taco (eftersom det stod så på en skylt längs vägen). Efter att ha kört genom Taco en liten stund, upp­täck­te vi att vi helt plöts­ligt var inne i Køben­havn.

Jag för­sök­te despe­rat und­vi­ka Køben­havn Cent­rum, vil­ket slu­ta­de med att vi ham­na­de i Nyhavn, och där­ef­ter lyc­ka­des jag ta mig vida­re till slot­tet utan att begri­pa hur det hade gått till.

Till slut hit­ta­de vi skyl­tar som diri­ge­ra­de oss till E20, och efter att ha kört för­bi Fis­ker­tor­vet kom vi slut­li­gen fram till Met­ro, där vi hand­la­de till­räck­ligt myc­ket alko­hol för att garan­te­ra oss en kon­stant fyl­la res­ten av året (om man nu är på det humö­ret). Vi blev pre­cis fär­di­ga innan de stäng­de (efter lite strul med max köp­gräns på mitt kon­to­kort), var­vid vi begav oss ut på motor­vä­gen till tunneln/bron till Mal­mö. Ellen oro­a­de sig lite över att vi hela tiden var på väg ner­åt under sun­det, men till slut vän­de det upp­åt igen. Efter en kort tur på Pep­par­hol­men kör­de vi upp på Öresunds­bron. Det är en vac­ker syn att se Mal­mö från bron en mörk kväll, hur alla lju­sen väl­kom­nan­de bre­der ut sig fram­för en.

Väl hem­ma igen avslu­ta­de vi kväl­len med piz­za, Char­li­es Ang­els 2, Slip­pe­ry Nipples, Legal­ly Blon­de 2, och slu­tet på en James Bond-film.