Lite folk i affärerna?

När årets sista lön pas­sa­de på att dyka upp på mitt kon­to i tis­dags, så pas­sa­de jag på att även köpa jul­klap­par till de sista av mina släk­ting­ar som jag ännu inte lyc­kats hit­ta jul­klap­par åt.

Först var jag och hand­la­de på Tri­ang­eln. Det var ju föga för­vå­nan­de att det var oänd­li­ga köer över­allt, och att mins­ta kötid var 15 minu­ter.

Mer för­vå­nan­de var IKEA. De hade en mas­sa kas­sor öpp­na, men i prin­cip inga kun­der över huvud taget i hela varu­hu­set. Eller så vim­sa­de övri­ga kun­der runt på de stäl­len av varu­hu­set där jag inte var för till­fäl­let, för medel­kö­ti­den när jag hit­tat det jag skul­le på lag­ret (en ny kon­tors­snurr­stol av imi­ta­tions­lä­der (min gam­la köks­stol är inte så bekväm att sit­ta i) — pas­sa­de på när de hade rea på sto­len) var lite drygt 3 sekun­der. Myc­ket, myc­ket tack­samt, köer­na på IKEA kan annars vara gans­ka tåla­mods­prö­van­de.

Sena­re på kväl­len var jag ute på Bur­lövs Cen­ter och hand­la­de. Där var det betyd­ligt mer folk, så det kän­des lite mer som ”van­ligt”. Pas­sa­de på att äta mat på Coop Forums restau­rang där ock­så, en slags kyck­ling­wok med gul thaicur­ry (gans­ka god var den ock­så). Cur­ry­så­sen var god, den påmin­de om när vi förr i tiden bru­ka­de koka cur­ryfri­ka­del­ler. Hade en thai­län­da­re sett rät­ten där­e­mot hade han antag­li­gen bli­vit för­o­läm­pad av att ordet ”thai” var med i rät­tens namn…

Och det där med ”Bur­löv” sen… Kom­mu­nen heter Bur­lövs kom­mun, affärs­centrat heter Bur­lövs Cen­ter, men det finns ing­en ort som heter Bur­löv (orten heter Arlöv). Jag begri­per det inte rik­tigt.

På Ica Max (eller Malm­borgs kanske den heter nume­ra?) var det ock­så ohygg­ligt lite folk. Kanske en 10 – 15 kun­der i hela jät­te­bu­ti­ken.