Kategorier
Okategoriserat

Konvertera C++ till C#

Efter att en av våra pro­jekt­le­da­re frå­gat mig och en kol­le­ga om att tidsupp­skat­ta att even­tu­ell kon­ver­te­ra en appli­ka­tion skri­ven i C++ till C#, så leta­de jag runt lite på nätet för att se vad som fanns skri­vet om det.

Hit­ta­de en arti­kel skri­ven av Jes­se Liber­ty med titeln ”C++ -> C#: What You Need to Know to Move from C++ to C#”, som tar upp just det­ta.

Nu skall jag bara hit­ta tid till att läsa den här arti­keln ock­så… Har hit­tat en del bra böc­ker och artik­lar på sisto­ne som jag skri­vit ut i syf­te att läsa dem, men tiden ver­kar ald­rig infin­na sig… Nåja, om/när jag läst den­na arti­keln, så kanske jag skri­ver en recen­sion av den.