Ingen resa till Linköping

Fick just sam­tal från en av säl­jar­na på kon­to­ret i Lin­kö­ping, och hon sade att jag inte behöv­de åka upp dit för att pro­gram­me­ra i Excel, utan jag kun­de stan­na kvar i Mal­mö och pro­gram­me­ra det som behö­ver pro­gram­me­ras. På så vis spa­rar både vi och kun­den peng­ar, och det är inte fel ju. Tror dess­utom att det går snab­ba­re att göra så här då jag inte behö­ver för­sö­ka lära ut det jag kan om VBA-programmering i Excel till de and­ra två som skul­le vara med.