Bilåterlämning

Har nu läm­nat till­ba­ka bilen till Mabi, efter att ha fyllt upp tan­ken med 5 liter ben­sin.

Så här i efter­hand får jag nog säga att det är jät­teskönt att ha bil, man har helt and­ra möj­lig­he­ter att ta sig runt, men att det är rätt job­bigt att behö­va leta efter par­ke­rings­plat­ser hela tiden (och det är rätt ont om såda­na i inre Mal­mö).

Nåja, det drö­jer väl inte allt­för länge tills det är dags att hyra bil igen, min kusin sade något om att han skul­le behö­va lite hjälp att byg­ga om ett eller annat i sitt hus, kanske hyr en bil och åker upp då.

Kom­mer abso­lut att hyra från Mabi även i fort­sätt­ning­en, deras frä­scha bilar och super­ba ser­vice får en att kän­na sig väl­kom­men som kund, och det är säll­synt i dag.