Affärsjagande amerikanare

Fick igår ett tele­fon­sam­tal från någon som pra­ta­de ame­ri­kansk eng­els­ka. Hans förs­ta frå­ga var om vi använ­de någon pro­dukt från Sun eller Cisco. Vårt nät­verk kör till stor del swit­char och rout­rar från Cisco, så jag sva­ra­de ja. Efter att ha för­sökt bok­sta­ve­ra min email­a­dress ett par gång­er mås­te han ha lyc­kats få ner den rätt, för idag fick jag ett mail från honom med lite pri­ser. Gans­ka bra rabat­ter, om än inte på hård­va­ra vi är intres­se­ra­de av för till­fäl­let. Sen skall ju all­ting skic­kas från USA till Euro­pa ock­så, och med allt strul det kan inne­bä­ra så är det nog lika bra att för­sö­ka hit­ta ett lokalt alter­na­tiv istäl­let om beho­vet skul­le upp­stå.