Kategorier
Okategoriserat

Långt uppehåll

The­re, I fix­ed it! Blog­gen har legat nere en läng­re tid, för jag tes­ta­de Cloud­fla­re och att bör­ja använ­da https, och fick då (efter tre måna­der) pro­blem med att cert­bot inte kun­de för­nya cer­ti­fi­ka­ten läng­re. Jag tes­ta­de lite oli­ka inställ­ning­ar ett tag, både på Cloud­fla­re och i nginx, men ing­et ver­ka­de fun­ka. Så jag trött­na­de och lät […]

Kategorier
Odling

Det växer så det knakar

Liten upp­da­te­ring om hur det går för min Grow­box.

Kategorier
Odling

Statusuppdatering

Det har gått sju dagar sen min för­ra sta­tusupp­da­te­ring. Det väx­er så det kna­kar i grow­box­en, man kan se från dag till dag hur väx­ter­na blir stör­re och stör­re. Chilin lyser dock fort­fa­ran­de med sin från­va­ro, så jag får fun­de­ra på om jag skall sät­ta något annat där, eller kanske sät­ta växt­me­di­at med frö­er­na i lite var­ma­re […]

Kategorier
Odling

Status

För­ra året någon gång köp­te jag en Scan­di­na­vi­an Design Grow Box via Kickstarter-kampanjen (den finns idag att köpa via Etsy om någon är intres­se­rad av att köpa en till sig själv).

Kategorier
Släktforskning

Släktforskning

Släkt­forsk­ning har väl ald­rig loc­kat mig… Jag har inte rik­tigt sett nyt­tan av det, vad har man för använd­ning av att veta något om någon sedan länge död per­son? Bätt­re att ägna tiden åt något mer intres­sant istäl­let. Men efter jag fyll­de 41 så hän­de något. Ancestry.se hade ett prova-på-erbjudande, man kun­de få full access […]

Kategorier
Okategoriserat

Tiden flyger

Tiden går snabbt… I går var det på dagen 17 år sedan jag bör­ja­de job­ba på Pro­pel­lo Inter­net. Jag hade då job­bat i någ­ra år på Dator­sek­tio­nen på Kaj­plats 305. Sen dess har jag bara bytt jobb en enda gång, men ändå varit anställd på många oli­ka före­tag. Eller oli­ka och oli­ka… Som IT-branschen fun­ge­rar så är […]

Kategorier
Programmering

Optimism

When star­ting Visu­al Stu­dio this mor­ning, I was gre­e­ted with a notice that my licen­se infor­ma­tion was get­ting sta­le. The­re are about 2 bil­li­on days left. Micro­soft has a VERY opti­mistic per­specti­ve on things, espe­ci­al­ly of how long I will keep deve­lo­ping (and live)…

Kategorier
Programmering

Summarize number of pages by page type

An edi­tor nee­ded infor­ma­tion about the num­ber pages for each page type on their site. The following simp­le code will retri­e­ve all pages below the start page, group them by their page type name, and then count how many of each page type the­re is. It’s pro­bably much, *much* fas­ter to this via SQL, but […]

Kategorier
Programmering

Migrate from Escenic to EPiServer

A cli­ent of mine nee­ded help with con­ver­ting a site from Esce­nic to EPi­Ser­ver. I knew abso­lu­tely not­hing about Esce­nic, but after some rese­arch on the Inter­net, I found out that Esce­nic can export articles and rela­ted infor­ma­tion using XML files.

Kategorier
Resor

Rom, dag 1

Resan hem­i­från bör­ja­de kl.12 på tis­da­gen, då vi begav oss till Tri­ang­elns tåg­sta­tion. Det är lätt att glöm­ma bort hur nära det är, men när man väl behö­ver åka tåg är det ohygg­ligt skönt att bo så mära. Det är bara synd att vi inte har bätt­re tåg inom sta­den… Annars ar det en väl­digt […]